x 

Winkelwagen is leeg

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VERKOOP-,GARANTIE-EN LEVERINGSVOORWAARDEN van COMP-CITY, gevestigd te Doornspijk .

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk : 08083770

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met COMP-CITY betreffende de verkoop,levering,reparatie en onderhoud van computers,componenten, randapparatuur , software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarde gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door COMP-CITY expliciet van de hand gewezen.

1.4 COMP-CITY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2 Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van COMP-CITY, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk.

Deze gegevens zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door COMP-CITY schriftelijk is bevestigd.

2.3 Iedere door COMP-CITY ontvangen opdracht geldt als onherroepelijk.

2.4 De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij COMP-CITY binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

3 Aflevering en Risico-overgang

3.1Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van COMP-CITY, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening van opdrachtgever.

3.2 De wijze van verpakking wordt bepaald door COMP-CITY.

3.3 De opdrachtgever draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3.4 De opdrachtgever is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

COMP-CITY zal opdrachtgever hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en opdrachtgever zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving,afnemen.

3.5 Neemt opdrachtgever de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.COMP-CITY is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.Opdrachtgever blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten(bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met een netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

4 Prijzen.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen inclusief BTW, in Euro €, exclusief porto, installatie, implementatie, conversie, reis, verblijf en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Vervoer en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening gebracht.

4.3 De door COMP-CITY opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is COMP-CITY bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen

5 Betaling.

5.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat COMP-CITY een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van COMP-CITY zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, in verzuim, is hij over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft COMP-CITY van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, Zulks met een minimum van € 113.45 , beide exclusief omzetbelasting.

6 Levertijden.

6.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van COMP-CITY en betaling, indien en voorzover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd, anders als door overmacht, zal COMP-CITY, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

6.3 COMP-CITY heeft te alle tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7 Medewerking

7.1 Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de overeengekomen prestatie door COMP-CITY niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, zal COMP-CITY voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door COMP-CITY gekozen locatie.Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

8 Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van COMP-CITY c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan COMP-CITY zijn voldaan.

9 Garantie.

9.1 Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal COMP-CITY gedurende een periode van twaalf maanden na levering ontwerp en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij COMP- CITY worden aangeleverd.

9.2 De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. importeur en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.

9.3 Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

9.4 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

9.5 Reparatie van door COMP-CITY geleverde zaken, welke niet door COMP-CITY is uitgevoerd, gebruikt anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan COMP-CITY toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

9.6 COMP-CITY is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens COMP-CITY .

9.7Alle vervangen onderdelen worden eigendom van COMP-CITY. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

9.8Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.Op de reparatie zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 30 dagen.